On tot comença

En aquesta etapa, de tres anys de durada, hem creat un ambient acollidor i segur on els nens i nenes poden desenvolupar les seves capacitats físiques, intel·lectuals i sobretot emocionals, ja que aquest serà el moment on aniran descobrint les seves emocions.

Per a nosaltres la diversitat té un pes molt important, des del principi del camí de l’infant, per això a Escola Cultura Pràctica considerem les característiques pròpies de cada nen i nena, respectant les seves diferències individuals i proposant situacions educatives variades fetes a mida.

Objectius

Domini del cos

Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats, prenent consciència i apreciant les seves parts i les habilitats que va adquirint.

Hàbits de salut

Actuar amb iniciativa i autonomia tenint cura del propi cos, adquirint hàbits bàsics de salut i benestar i col·laborant en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal.

Seguretat emocional

Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix com a persona a partir de la pròpia confiança.

Relacions personals

Participar progressivament en la relació amb adults i companys i establir llaços afectius i emocionals per adquirir una imatge positiva dels altres.

Convivència social

Iniciar-se en la pròpia autonomia personal i en l’adquisició d’hàbits de convivència social.

Relació amb l’entorn

Observar i explorar amb una actitud de curiositat i cura l’entorn natural i social on viu i, sentir-se’n part integrant.

Entorn cultural

Conèixer algunes manifestacions culturals de l’entorn proper com festes tradicionals, i desenvolupar actituds de respecte, interès i participació.

Aparell sensorial

Percebre, discriminar, organitzar, relacionar i retenir dades sensorials.

El temps i l’espai

Reconèixer i orientar-se en els espais habituals i elaborar una primera representació mental del temps a partir de les pròpies vivències.

Representació i expressió

Representar objectes i accions de la realitat viscuda, coneguda i imaginada i, expressar-los mitjançant el joc simbòlic i altres formes de representació i expressió.

Evolució del llenguatge

Comprendre el llenguatge adult i comunicar-se i expressar-se per mitjà dels diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic, amb una progressiva millora del llenguatge oral.

Metodologies de treball

Aplicar, individualment i en equip, metodologies de treball intel·lectual, incloent-hi la utilització dels recursos de la tecnologia de la informació., que estimulen l’aprenentatge i la creativitat i permeten reduir tasques rutinàries.