Un pas més enllà.

En aquesta etapa, de sis anys de durada, construïm aprenentatges significatius per a la vida quotidiana.

A Escola Cultura Pràctica volem assegurar l’assoliment dels coneixements funcionals bàsics, per això la nostra activitat acadèmica es vincula a problemes comuns que envolten a l’alumne en el seu dia a dia, per fer-ho ens valem del mètode STEAM.

Objectius

Identitat personal

Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les seves possibilitats afectives i de relació i progressar en autonomia i iniciativa personal.

Hàbits saludables

Conèixer el propi cos i les possibilitats motrius i progressar en l’adopció d’hàbits de salut i higiene personal.

Convivència

Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable, i respectar els valors morals, socials i ètics propis d’altri, per exercitar-se en els principis bàsics de la convivència i d’estima per la pau.

Capacitats resolutives

Resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos d’identificació, planificació, realització i verificació d’activitats al seu abast.

Llengua catalana

Conèixer i utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana, tan oralment com per escrit, emprant-la apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió.

Llengua castellana

Conèixer i utilitzar correctament i apropiada la llengua castellana.

Llengües estrangeres

Comprendre i expressar en llengües estrangeres missatges senzills dintre d’un context.
Comprendre el medi físic i natural, els principals mecanismes que el regeixen, a partir de l’observació rigorosa de fets i fenòmens senzills, i la importància que la seva conservació i millora té per a la humanitat.

Catalunya i els catalans

Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes natural, socials, culturals i històric, en tant que medi definidor de la identitat nacional i personal i, progressar en el sentiment de pertinença al país.

Respecte

Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials, tècnics i naturals.

Llenguatge matemàtic

Emprar els conceptes i les relacions matemàtiques elementals i dominar les operacions bàsiques per tal de representar i interpretar l’espai, les situacions i les experiències, mitjançant el llenguatge matemàtic.

Mitjans d’expressió

Comunicant-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstica i musical, desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat de gaudir de les manifestacions artístiques.

Cultura

Conèixer i gaudir del patrimoni cultural, participar en la seva conservació i respectar la diversitat lingüística i cultural dels pobles i les persones.

Resolució de problemes

Aplicar els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa problemes diversos, amb els recursos apropiats i coneguts.

Metodologies de treball

Aplicar, individualment i en equip, metodologies de treball intel·lectual, incloent-hi la utilització dels recursos de les tecnologies de la informació (TIC) i la seva aplicació als aprenentatges (TAC) per tal d’estimular la recerca i la creativitat.