De nens i nenes a persones adultes.

L’educació secundària obligatòria es divideix en quatre anys durant els quals els nostres alumnes adquireixen els elements bàsics de la cultura seguint a través del projecte STEAM. El nostre objectiu és preparar-los pel seu recorregut com a ciutadans, com a persones.

En aquesta etapa prestem una especial atenció a les seves inquietuds personals i formatives per orientar-los en la inserció a estudis posteriors i en els primers passos del món laboral.

Objectius

Hàbits saludables

Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i valorar els beneficis que comporten els hàbits d’exercici físic, d’higiene i d’una alimentació adequada.

Autoestima

Formar-se una imatge ajustada d’ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats per desenvolupar un nivell d’autoestima que permeti encarrilar – d’una forma autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l’esforç i la superació de les dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu.

Relacions Socials

Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar discriminacions per raons d’edat, de raça, de sexe i de diferències de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques personals.

Valors socials

Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, els seus drets i deures com a ciutadà dins els àmbits socials més immediats –el centre educatiu, la població, la comarca i la nació -, que li permetin elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb autonomia i iniciativa en la vida activa i adulta.

Relació amb el medi

Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi repercuteixen les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i millora com a element determinant de la qualitat de vida.

Ciència i tecnologia

Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l’entorn físic.

Identitat cultural

Identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana, tenir coneixement del dret dels pobles i dels individus a la seva identitat i desenvolupar una actitud d’interès i respecte envers l’exercici d’aquest dret.

Expressió oral i escrita

Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i castellana i, si escau, en aranesa, i també, almenys, en una llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge.

Comunicació fluïda

Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics, articulant-los a fi d’enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

Capacitats resolutives

Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per a resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d’experimentació, reflexionant sobre els procés seguit i el resultat obtingut.

Tradició Cultural

Conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició, i el nostre patrimoni cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral com a persones.

Món Laboral

Comprendre l’aplicació dels coneixements adquirits com a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.